Reiki wetenschappelijk

 

Reiki Centrum: Body Mind Spirit

Project van vzw SCSG

Reiki Wetenschappelijk onderzocht.

 

"Lichaam en geest zijn één en in dat besef leven we ons leven in vrede en geluk.

We helen onszelf en de kwalen van anderen, om ons eigen levensgeluk en dat van anderen te vergroten en te versterken.

 

Dat is het doel van Usui Reiki Ryoho."

 

- Mikao Usui

 

Het doel van deze site is de achtergronden van de alternatieve heelmethode Reiki zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te belichten. We moeten zo veel mogelijke belangeloze en objectieve informatie verzamelen. Licht en inzicht voor allen.

 

Vanzelfsprekend doch belangrijk

 

Reiki is geen vervanging van medisch handelen, maar een aanvulling. Ga naar de dokter als je ziek bent.

 

Onderstaande artikelen zijn van het internet en niet van mij.

--------------------------------------------------------------------------------

Reiki

 

Onderzoek naar Healing

--------------------------------------------------------------------------------

Hieronder een samenvatting van een aantal onderzoeken die de werking van Reiki en aanverwante healing methodes bevestigen. Het Engelstalige origineel van dit artikel staat op de site van William Lee Rand.

 

Effect van Reiki op hemoglobine en hematocriet

Wendy Wetzel, een gediplomeerd verpleegkundige, beschrijft in haar artikel "Reiki Healing: A Physiologic Perspective" een experiment dat ze heeft uitgevoerd om de effecten van Reiki te testen. In het onderzoek wordt een groep van 48 personen aan een experiment onderworpen (de experimentgroep) en ter verificatie van de verkregen resultaten wordt een groep van 10 personen genomen die niet deelneemt aan het experiment (de controlegroep). Van beide groepen worden voor en na het experiment bloedmonsters genomen. Van deze monsters wordt vervolgens het hemoglobine- en het hematocriet gehalte gemeten.

Hemoglobine is dat gedeelte van de rode bloedcellen dat zuurstof vervoert. Hematocriet is een maat voor de verhouding tussen de rode bloedcellen en het totale volume van het bloed.

De 48 personen in de experimentgroep namen deel aan een reiki training en de 10 personen van de controlegroep niet. Bij 13 van de 48 personen werd vervolgens een duidelijke stijging van het hemoglobine- en hematocriet gehalte gemeten terwijl de overige 25 personen een daling lieten zien. Bij de 10 personen in de controlegroep werd geen verandering van enige betekenis gemeten. Er wordt vanuit gegaan dat een daling of stijging van de gehaltes consistent is met het doel van Reiki: een harmoniserende werking op individuele basis.

 

Eén van de personen in de experimentgroep had zelfs een stijging van 20%. Ze bleef daarom zichzelf behandelen met Reiki en na drie maanden was dit niveau nog niet gedaald en was zelfs nog verbeterd. Deze verbetering kwam haar erg goed uit omdat zij last had van bloedarmoede.

 

Een ander experiment met een aan Reiki verwante techniek laat zien dat Reiki het hemoglobine gehalte in het bloed kan laten toenemen. Een medicus, Otelia Bengssten, M.D. voerde een onderzoek uit met een groep van 79 patiënten. De patiënten hadden uiteenlopende aandoeningen waaronder pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier), hersentumor, emfyseem, endocriene aandoeningen (d.w.z. met inwendige afscheiding in de bloedstroom), reumatische artritis (gewrichtsontsteking) en chronische hartaandoeningen. Aan 46 patiënten werd Reiki gegeven terwijl de overige 33 als controlegroep fungeerden. Het effect bij de experimentgroep was zo sterk dat zelfs kankerpatiënten die werden behandeld met medicijnen die verlaging van de hemoglobine waarden in het bloed als bijwerking kunnen hebben, hier een stijging lieten zien. Bij een meerderheid van de patiënten trad een duidelijke verbetering van de symptomen op en in enkele gevallen verdwenen deze zelfs helemaal.

 

Beide bovenstaande experimenten tonen aan dat Reiki behandelaars in staat zijn om met Reiki feitelijke biologische verbeteringen teweeg te brengen en niet alleen maar een gevoel van welbehagen te creëren.

 

Effecten van handoplegging bij stress

In het St. Vincent's medical Center in New York is een experiment met handoplegging gehouden. Het experiment werd uitgevoerd door Janet Quinn, assistent manager van de afdeling Zorg aan de universiteit van South Calolina. De opzet van dit experiment is zo gekozen dat het placebo effect wordt uitgesloten. 30 hartpatiënten ondergingen een psychologische test met 20 vragen om hun stressniveau te meten. Daarna werden zij behandeld door een groep die was getraind in handoplegging. Een controlegroep van patiënten werd ook behandeld door een groep "nephealers" die de behandeling exact zo uitvoerden als de echte healers. Bij de groep die werd behandeld door de echte healers daalde het stress niveau met 17 procent na slechts 5 minuten behandelen. Bij de groep die door de nephealers werden behandeld had de "behandeling" geen resultaat.

 

Effect van Reiki op wonden

Daniel Wirth van Healing Sciences International in Orinda, Californie voerde een strikt gecontroleerd experiment uit met een aan Reiki verwante behandelmethode. Voor het experiment werd door een dokter bij 44 mannelijke medestudenten opzettelijk eenzelfde kleine verwonding aan de linker of rechterschouder aangebracht. Vervolgens kregen 23 van de 44 studenten een Reiki behandeling en de overige 21 studenten niet. De behandeling werd zodanig gegeven dat de mogelijkheid van een placebo-effect werd uitgesloten. Alle 33 studenten staken hun arm vervolgens door een gat in een wand. Voor diegenen die een werkelijke behandeling kregen zat in de andere kamer een behandelaar die van afstand (zonder aanraking) een behandeling gaf. Voor de 21 studenten die geen behandeling ontvingen, zat er niemand in de kamer.

 

Zowel de studenten als de controlerende arts kregen te horen dat het experiment bedoeld was om de elektrische geleiding van het menselijk lichaam te meten. Geen van de aanwezigen was op de hoogte van de werkelijk opzet van het experiment. Op de achtste en zestiende dag na de behandeling werden metingen gedaan naar de mate van herstel van de aangebrachte verwondingen. Na acht dagen waren de verwondingen bij de behandelde groep al voor 93.5% genezen terwijl de genezing bij de niet behandelde groep slechts 67.3% was.

 

Na zestien dagen waren deze verhoudingen 99.3% voor de behandelde groep en 90.9% voor de niet behandelde groep. Bij de evaluatie verklaarden de studenten dat zij niet van de ware opzet van het experiment op de hoogte waren en dat zij geen contact met de behandelaar hadden gevoeld. De mogelijkheid dat de verwachting van de student het genezingsproces zou kunnen beïnvloeden was hiermee uitgesloten.

 

Effect van Reiki op plantenzaden

Dr. Barnard Grad van McGill University in Montreal gebruikte zaden van gerst om het effect van psychische helende energieën op planten te kunnen meten.

 

De zaden werden in potten geplant en bewaterd met een steriele oplossing waarvan bekend is dat deze het ontkiemen en groeien van de zaden afremt. De planten werden verdeeld in twee groepen. Eén groep werd bewaterd met de steriele oplossing terwijl de andere groep werd bewaterd nadat de steriele oplossing 15 minuten lang was behandeld door een healer. De persoon die de planten het water gaf wist niet welke groep het behandelde steriele water en welke groep het gewone steriele water kreeg. De planten die het behandelde water kregen groeiden sneller, waren gezonder, produceerden 25% meer gewicht en hadden een hoger chlorofyl gehalte (bladgroen) dan de planten die het onbehandelde water kregen. Deze experimenten zijn herhaald in het laboratorium van Dr. Grad alsook in andere laboratoria.

 

Dr. Grad heeft vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd met gewoon kraanwater en planten. De planten werden verdeeld in drie groepen waarvan één groep als controlegroep.

 

Eén groep kreeg kraanwater dat van te voren was behandeld door een behandelaar, één groep kreeg water dat van te voren op dezelfde manier werd "behandeld" door een ernstig depressieve patiënt en de controlegroep kreeg gewoon leidingwater dat met geen van de twee personen in aanraking was geweest. De planten die het water van de behandelaar kregen, groeiden duidelijk beter dan de planten uit de controlegroep en de planten die het water kregen van de depressieve persoon, groeiden duidelijk minder dan de planten uit de controlegroep. Deze experimenten op planten bewijzen niet alleen dat de resultaten niet kunnen worden toegeschreven aan het placebo effect, maar ook het aloude idee dat helende energieën voor toekomstig gebruik kunnen worden opgeslagen in water.

 

Effect van bidden op de groei van planten

In een experiment met psychische heler Olga Worrall gebruikte Dr. Rober Miller een elektromechanische omvormer om de microscopische groei van Rogge te kunnen meten. Het gebruikte apparaat had een nauwkeurigheid van één duizendste inch per uur. Dit houdt in dat wanneer de rogge groeit met een snelheid van 0,00254 cm per uur, dit door het apparaat wordt geregistreerd.

 

Dr. Miller zette het experiment op in zijn laboratorium en vertrok toen. Olga, die op ruim 700 km afstand van het laboratorium zat, werd door Dr. Miller gevraag om op een bepaalde dag om exact negen uur `s avonds te bidden voor de planten. Toen Dr. Miller de volgende dag terugkwam bekeek hij de meetresultaten en zag dat de Rogge tot negen uur 's avonds groeide met een snelheid van bijna 0.016 cm per uur. Vanaf 9 uur liep deze waarde op naar bijna 0.14 cm per uur, een stijging van ruim 840 procent! Deze versterkte groei hield aan tot de ochtend na het experiment en zakte daarna langzaam terug maar bleef boven de "normale" waarde van 0.016 cm per uur.

 

De "Spindrift" groep heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van bidden op planten. Hun resultaten geven aan dat planten waarvoor gebeden wordt, altijd sneller groeien en gezonder zijn dan planten waarvoor niet wordt gebeden terwijl de omstandigheden voor beide groepen planten identiek zijn. Deze resultaten werden zonder uitzondering elke keer bereikt onafhankelijk van de afstand tussen de personen die het gebed uitvoerden en de planten.

 

Deze resultaten zijn ook te lezen in het boek van Robert Owen "Qualitative Research: The early years". Eén van de interessante conclusies uit hun onderzoek was dat het gebed het meeste resultaat had als werd gebeden voor de algehele gezondheid van de planten. Wanneer specifiek werd gebeden voor de groei van de planten werden minder gunstige resultaten behaald.

 

Nawoord

Er worden steeds meer experimenten uitgevoerd en wetenschappelijke theorieën ontwikkeld die Reiki en aanverwante technieken beschrijven. De groeiende interesse en steeds gevoeliger meetinstrumenten stellen de wetenschap in staat om deze fenomenen beter te leren begrijpen, te verifiëren en te accepteren. Intussen zien we een toename in het gebruik van Reiki en vergelijkbare technieken, zowel voor persoonlijk gebruik als door ziekenhuizen en artsenpraktijken.

 

De inzichten die de herontdekking van deze van oudsher bekende technieken ons opleveren, kunnen het lijden helpen verminderen en meer harmonie brengen op onze wereld.

 

Moge deze inzichten ons bemoedigen en inspireren het healing werk voort te zetten om zo onze medemens te helpen en gezamenlijk de aarde te helen.

--------------------------------------------------------------------------------

Reiki

 

De meetbare aspecten van Reiki

 

Het onderstaande is een vertaald artikel van Tamisha Sabrina.

--------------------------------------------------------------------------------

In de jaren 80 van de vorige eeuw hebben dr. Robert Becker en dr. John Zimmerman onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met mensen terwijl ze met Reiki werken. Becker en Zimmerman ontdekten niet alleen dat de hersengolf patronen van zowel gever als ontvanger gesynchroniseerd worden in de alfa staat - een staat die karakteristiek is voor diepe ontspanning en meditatie. De hersengolven bleken daarnaast ook synchroon te pulseren met het aardmagnetisch veld, bekend als de Schuman Resonantie. Op de momenten waarop deze synchrone puls zich voordoet, is het biomagnetisch veld van de reiki gever minstens 1000 maal groter dan normaal, en dat niet als resultaat van inwendige lichaamsprocessen.

 

Toni Bunnell (1997) geeft aan dat de verbonden energievelden tussen aarde en reiki gever deze laatste mogelijk in staat stelt de 'oneindige energiebron' of het 'universele energieveld' aan te spreken door middel van de Schuman Resonantie.

En in hun verhandeling 'the Matter Myth' (1991) schetsen prof. Paul Davies en dr. John Gribben vanuit de quantum fysica het beeld van een 'levend universum' waarin alles verbonden is in een 'levend web van onderlinge afhankelijkheden'. Dit alles biedt een mogelijke verklaring voor de subjectieve eenheidservaring en bewustzijnsverruiming die wordt ervaren door velen die regelmatig reiki ontvangen of zichzelf ermee behandelen.

 

Het grote pulserende biomagnetische veld dat door de handen van energetische therapeuten vloeit terwijl zij werken, is verder onderzocht door Zimmerman (1990, USA) en Seto (1992, Japan). Zij ontdekten dat de pulsen zich voordoen in dezelfde frequenties als hersengolven, dat ze variëren tussen de 0,3 en 30 Hz, en dat de focus het meest ligt in het gebied tussen de 7 en 8 Hz, de alfa staat. Medisch onderzoek wijst uit dat deze frequentiegebieden genezing in het lichaam stimuleren, waarbij specifieke frequenties geschikt zijn voor bepaalde weefsels. Bijvoorbeeld, 2 Hz stimuleert de regeneratie van zenuw weefsel, 7 Hz bot weefsel, 10 Hz gewrichten, 15 Hz de kleine bloedvaten. Fysiotherapeutische apparatuur maakt gebruik van deze eigenschappen om zachte weefsels te helpen regenereren, en in ultra sound technologie worden ze toegepast om onder andere verstopte aderen vrij te maken en nierstenen te vergruizen.Ook is al vele jaren bekend dat een electrische spoel rond een fractuur die niet wil genezen, botgroei en herstel stimuleert.

 

Becker legt uit dat 'hersengolven' zich niet beperken tot de hersenen alleen, maar dat ze door het hele lichaam reizen via het perineurale systeem, het geleidende weefsel dat alle zenuwen omgeeft. Tijdens een reikibehandeling beginnen de biomagnetische golven als relatief zwakke pulsen in de thalamus van de behandelaar, en verzamelen cumulatief kracht terwijl ze door de perifere lichaamszenuwen gaan, inclusief de handen. Eenzelfde effect wordt gespiegeld in de ontvanger van de behandeling. Becker geeft aan dat dit biomagnetische systeem mogelijk de voornaamste verantwoordelijke factor is voor de lichaamsprocessen die het herstel van kwetsuren regelen en de balans herstellen. De beschreven spiegelwerking illustreert een bijzondere eigenschap van reiki (en verwante therapieen): dat zowel de gever als de ontvanger profiteren van de behandeling, wat het proces zeer efficient maakt.

 

Het is nog interessant op te merken dat dr. Becker zijn onderzoek heeft uitgevoerd op proefpersonen van overal ter wereld, met zeer uiteenlopende culturele en religieuze achtergrond. Bij alle proefpersonen waren vergelijkbare resultaten meetbaar, ongeacht hun geloofsopvattingen of levensovertuiging, hoe tegengesteld deze opvattingen en overtuigingen ook waren ten opzichte van elkaar. Neutraliteit is een bekende eigenschap van reiki, aangezien de methode geen geloof voorschrijft. Iedereen kan het dan ook gebruiken ongeacht overtuiging, geloof of zelfs het ontbreken daarvan. Een eigenschap die niet alleen bijdraagt tot de populariteit van reiki, maar die de reiki methode ook geschikt maakt voor verklaring in termen van wetenschappelijk onderzoek.

 

Email: info@reikicentrum-bodymindspirit.be GSM: 0497/57.99.92

Copyright © 2001 Reiki Centrum: Body, Mind & Spirit. Alle rechten voorbehouden